معرفی

مشخصات فردی

حسن فرهنگی

نام - نام خانوادگی : حسن   فرهنگی

پست الکترونیکی : h_farhangi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : جورج واشنگتن

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مواد و مکانیک جامدات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : جورج واشنگتن

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مواد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : مریلند

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مواد

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مواد

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 26

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1370-11-01

حسن فرهنگی
حسن فرهنگی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مواد
مرتبه علمی :
    دانشیار
^